תיקון הכללי מידיו של רבי נחמן כסגולה לחיים וכפרת עוונות